21/01/2021 16:06
Xem với cỡ chữ

NHPT - Định hướng những nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Ngày 20/01/2021, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Cùng dự có đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Tài chính; về phía NHPT có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành NHPT, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.
Hội nghị đã nghe các báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại các đầu mối Trụ sở chính và các sở giao dịch/chi nhánh; Đề án tinh giảm biên chế theo theo Quyết định số 48/QĐ-TTg và cơ chế tiền lương của NHPT giai đoạn 2019 - 2021; đánh giá tình hình công tác xử lý, thu hồi nợ năm 2020 và giải pháp thực hiện năm 2021, công tác phân loại nợ của NHPT; báo cáo tham luận của các sở giao dịch/chi nhánh
Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, NHPT đã bám sát các nhiệm vụ được Chính phủ giao, tiếp tục giữ ổn định hoạt động của hệ thống; tích cực báo cáo, tham gia xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật với các cơ quan Bộ, ngành quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; thực hiện huy động vốn đáp ứng nhu cầu sử dụng, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ trả nợ huy động vốn đúng hạn, đảm bảo thanh khoản trong toàn hệ thống; chủ động giảm nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ ở các dự án thuộc nhóm nợ xấu còn nguồn thu từ hoạt động kinh sản xuất kinh doanh, xử lý tài sản các dự án không còn khả năng khôi phục hoạt động sản xuất;  việc cơ cấu lại NHPT đã đạt được kết quả bước đầu trong công tác tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo lộ trình, giải trình, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động; đã triển khai nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phù hợp cho NHPT sau năm 2021.
Bên cạnh kết quả đạt được, NHPT cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, đó là: các cơ chế, chính sách làm khung pháp lý cho hoạt động của NHPT vẫn chưa được cấp có thẩm quyền ban hành; các vướng mắc về cơ chế và điều kiện cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP chưa được giải quyết dẫn đến chưa thể cho vay mới các dự án; nguồn vốn để đảm bảo hoạt động của NHPT gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ vốn điều lệ/tổng nguồn vốn thấp, vốn huy động không đa dạng, việc cho vay các dự án có quy mô vốn lớn, dài hạn, lợi nhuận thấp nên gây áp lực rất lớn về nguồn vốn và tài chính; các khoản nợ của ngân sách nhà nước chưa được xử lý, tổ chức bộ máy lãnh đạo của NHPT chưa được kiện toàn…
Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, NHPT xác định một số nội dung cụ thể: cơ cấu tổ chức bộ máy tại Trụ sở chính và Chi nhánh, thực hiện tinh giản biên chế; thúc đẩy việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để NHPT có khung pháp lý đầy đủ thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình quản trị nội bộ; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2021; báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận cho cơ chế cho vay vượt giới hạn tín dụng đối với các dự án trọng điểm có hiệu quả thuộc các lĩnh vực đang được Nhà nước khuyến khích đầu tư; triển khai quyết liệt công tác xử lý nợ xấu, thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi vốn; có chính sách khuyến khích động viên với cán bộ và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đồng ý với những nội dung đánh giá của NHPT, ghi nhận những kết quả đạt được thực hiện theo Quyết định số 48/QĐ-TTg và quá trình thực hiện Đề án cơ cấu lại NHPT trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn trong năm 2020; Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng đối với hoạt động, định hướng mô hình hoạt động của NHPT. Thứ trưởng chỉ đạo NHPT cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: toàn hệ thống NHPT đoàn kết, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước; chủ động báo cáo đề xuất Bộ Tài chính, kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức triển khai các công việc cấp thiết theo nội dung Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021; bám sát các Bộ, ngành trong việc xây dựng và đề xuất về mô hình hoạt động của NHPT để phù hợp với thực tế hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ của các cơ quan báo chí thông tin về hoạt động của NHPT trong giai đoạn cơ cấu lại.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh và Tổng Giám đốc Đào Quang Trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng thời chỉ đạo hệ thống tích cực phối hợp với các Bộ ngành trong việc ban hành khung pháp lý hoạt động; chủ động các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021; tiếp tục xây dựng ổn định hệ thống, bảo đảm thanh khoản; tập trung làm tốt việc xử lý và thu hồi nợ, xử lý nợ xấu, sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế; nêu cao kỷ luật lao động và trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, người lao động phấn đấu thực hiện thành công việc cơ cấu lại toàn diện hoạt động của NHPT trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo./.
Thực hiện: Trần Hải
Tìm theo ngày :

Khách online:1771
Lượt truy cập: 8647295